بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي به رويکرد يادگيري الکترونيکي ترکيبي فرايند تدريس در مؤسسات آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي به رويکرد يادگيري الکترونيکي ترکيبي فرايند تدريس در مؤسسات آموزش عالي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی به تدریس از طریق رویکرد یادگیری الکترونیکی ترکیبی بوده است. جامعه پژوهش شامل تمامی اعضای هیأت علمی دانشکدههای پردیس مرکزیدانشگاه شاهرود است. از این میان با استفاده از فرمول کوکران تعداد 62 نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و برای جمعآوری دادهها ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تعیین پایایی ابزار، از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با ضریب 0/79 پایایی سنجه مورد تأیید قرار گرفت. جهت تعیین اعتبار سنجه نیز از روایی محتوایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد؛ نگرشاعضای هیأت علمی نسبت به روش تدریسالکترونیکی ترکیبی بالاتر از میانگیناست. انجام آزمون تحلیل واریانس نشان داد با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی بین نگرش افراد نمونه عدم تفاوت معنادارآماری و با توجه به دانش رایانهای آنها به لحاظ سابقه تدریس با کمک رایانه تفاوت آمری وجود داردهمچنین نتایج آزمونLSDنشان داد، افرادی که دو یا تعداد بیشتری دوره آموزشی با کمک رایانه داشتهاند نگرش مطلوبتری نسبت به تدریس الکترونیکی ترکیبی نشان دادهاند

لینک کمکی