بررسي و اولويت بندي راهبردهاي جذب منابع بانکي در پست بانک استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و اولويت بندي راهبردهاي جذب منابع بانکي در پست بانک استان زنجان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر مشتری مداری و ارتباط مستمر و عاطفی با مشتریان جدید و قدیم، برگزاری مراسمات بانک از جمله قرعه کشی ها به مناسبت اعیاد، ارائه ی شرایط ویژه تسهیلات، تبلیغات گسترده، تنوع خدمات و سرمایه فیزیکی برتجهیز منابع در پست بانک موردبررسی قرار گرفت. به منظور بررسی و تجزیه تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق ، پرسشنامه ای که حاوی فعالیت های مورد نظر تحقیقبوده تهیه و در بین افراد نمونه توزیع شد. باتوجه به اینکه تعداد جامعه 60 نفر بود به تعداد 60 پرسشنامه توزیع گردید که پس از جمعآوری برای تحلیل آماری از دادههای آن استفاده شد. جهت پایایی و روایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای بررسی نرمال بودنداده ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف،و برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی و آزمون تحلیل واریانس (آنوا) و همچنین برای مقایسه چند گروه و رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن در نرم افزارSPSS استفاده شد.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که همه عوامل اشاره شده تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب منابع دارند.نتایج رتبه بندی حاکی از این است که از بین عوامل مشتری مداری بیشترین و برگزاری مراسمات کمترین تاثیر را بر تجهیز منابع بانکی دارند

لینک کمکی