بررسي و اولويتبندي فاکتورهاي تعهد سازماني حسابرسان در موسسات حسابرسي موفق به روش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي و اولويتبندي فاکتورهاي تعهد سازماني حسابرسان در موسسات حسابرسي موفق به روش AHP :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

این مقاله به اولویت بندی فاکتورهای تعهدسازمانی حسابرسان درموسسات حسابرسی با استفاده ازپرسشنامه ماتریسی چهاربعدی تعهدسازمانی پرداخته است بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات توصیفی پاسخ دهنده و بخش دوم پرسشنامه به گرداوری اظهارنظر مقایسه ای پاسخ دهنده نسبت به فاکتورهای تعهدسازمانی حسابرسان درموسسات حسابرسی بوده است جامعه تحقیق شرکا و مدیران موسسات حسابرسی بوده است که نمونه تحقیق ازبین شرکا ومدیران مسلط به روش ahp انتخاب شد و درنهایت با استفاده ازتکنیک AHP فاکتورهای تعهدسازمانی حسابرسان درموسسات حسابرسی اولویت بندی شد نتایج این تحقیق نشان داد که ابعادمتغیرهای سازمانی و متغیرهای محیطی به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را درایجادتعهدسازمانی حسابرسان داشته اند همچنین درمجموع کل فاکتورهای تعهدسازمانی حسابرسان بالاترین اولویتها را درفاکتورهای سبک رهبری رضایت شغلی و جوسازمانی و پایین ترین اولویت ها را درفاکتورهای مذهب نظام اقتصادی و جمعیت شناختی کسب کردند

لینک کمکی