بررسي واولويت بندي فاکتورهاي موثربراسترس شغلي حسابرسان درموسسات حسابرسي به روش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي واولويت بندي فاکتورهاي موثربراسترس شغلي حسابرسان درموسسات حسابرسي به روش AHP :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

این مقاله به اولویت بندی فاکتورهای استرس شغلی حسابرسان درموسسات حسابرسی با استفاده ازپرسشنامه ماتریسی چهاربعدی استرس شغلی پرداخته است بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات توصیفی پاسخ دهنده و بخش دوم پرسشنامه به گرداوری اظهارنظر مقایسه ای پاسخ دهنده نسبت به فاکتورهای استرس شغلی حسابرسان درموسسات حسابرسی بوده است جامعه تحقیق شرکا و مدیران موسسات حسابرسی بوده است که نمونه تحقیق ازبین شرکا ومدیران مسلط به روش ahp انتخاب شد و درنهایت با استفاده ازتکنیک AHP فاکتورهای استرس شغلی حسابرسان درموسسات حسابرسی اولویت بندی شد نتایج این تحقیق نشان داد که فاکتورهای سیاست های سازمانی و شرایط مادی به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را درایجاداسترس شغلی حسابرسان داشته اند همچنین در مجموع کل عناصراسترس شغلی حسابرسان بالاترین رتبه ها را جابجایی مداوم نوبت کاری غیرثابت و کمبود فرصتهای ارتقا و پایین ترین رتبه ها را خطرات ایمنی الودگی هوا ازدحام و کمبود امکانات کسب کردند

لینک کمکی