بررسيتاثير تبليغات بر وفاداري برند در محصولات لبني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسيتاثير تبليغات بر وفاداري برند در محصولات لبني :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تبلیغات بر وفاداری برند در محصولات لبنی انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظرهدف تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان شرکت لبنی پگاه در استان گیلان میباشد. نمونه آماری این تحقیق، تعداد 170 نفر از مشتریان می باشند که با فرمول کوکران حجم آن تعیین گردیده است. روش نمونه گیری خوشه ای است. متغیرهای تحقیق توسط پرسشنامه استاندارد سنجیده می شود. این پرسشنامه مشتمل بر 16 پرسش می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه های تحقیق مور تایید قرار گرفت. در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که تبلیغات بر وفاداری برند در محصولات لبنی تاثیر معناداری دارد

لینک کمکی