بررسيتاثير نوآوري بر عملکرد سازمان با رويکرد فرهنگسازماني (مطالعه موردي: اداره کل بيمه سلامت استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسيتاثير نوآوري بر عملکرد سازمان با رويکرد فرهنگسازماني (مطالعه موردي: اداره کل بيمه سلامت استان مازندران) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری بر عملکرد سازمان با فرهنگ سازمانی(مطالعه موردی: اداره کل بیمه سلامت استان مازندران) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمعآوری داده های این پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیکی و نیز سؤالات مربوط به سنجش متغیرهای پژوهش بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمندان، رؤسا و سرپرستان اداره کل بیمه سلامت استان مازندران به تعداد 448 نفرتشکیل داده اند. که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 207 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری آن، تصادفی ساده است.داده ها پس از گردآوی و طبقه بندی، توسط نرم افزار 21spssو نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئیsmartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که ارزش های پشتیبان نوآوری با ضریب معناداری1/998 تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد. ارزشهای پشتیبان نوآوری با ضریب معناداری5/174 تاثیرمثبت و معناداری بر هنجارهای نوآوری دارد. هنجارهای نوآوری با ضریب معناداری2/588 تاثیر مثبت و معناداری بررفتار نوآورانه دارد

لینک کمکی