بررسيتأثير متغير ارزشبرند بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسيتأثير متغير ارزشبرند بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

یک برند مکانیسمی است که سازمانها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می رساند. ارزش ویژه برند که از سال 1980 تبدیل به یک مفهوم بازاریابی شد، ارزش افزوده ای است که به واسطه نام برند برای سازمان ایجاد می شود. در این پژوهش، محقق در پیآزمون ارتباط بین ارزش برند و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام اینتحقیق از مطالعات کتابخانه ای و همچنین داده های موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران برای 82 شرکت عضو بورس که با استفاده از شرایطی خاص به عنوان نمونه انتخاب شده اند، استفاده شده است. همچنین ارزش برند با معیار دیویس و عملکرد مالی نیز با استفاده از شاخصبازده حقوق صاحبان سهام سنجیده شده و جهت تحلیل فرضیه های پژوهش از نرم افزارStata استفاده شده است.با بررسی آماره های مربوطه مشاهده شد که ارزش ویژه برند بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران تاثیر مثبت و معناداری ندارد

لینک کمکی