بررسيعوامل تاثيرگذار بر قيمت مسکن در شهرستان ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسيعوامل تاثيرگذار بر قيمت مسکن در شهرستان ساري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

نوسانات قیمت مسکن طی دو دهه اخیر یکی از چالشهای اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به طوری که رکود و رونق شدید در بخش مسکن، آثار زیانباری بر این بخش و دیگر بخشهای اقتصادی به جایگذاشته است. در این مطالعه، با استفاده از دادههای فصلی طی سالهای 1373 تا 1391 و با بهرهگیری از روش خود توضیحECM و ARDL به برآورد عوامل بلندمدت و کوتاهمدت موثر بر قیمت مسکن در شهرستان ساری پرداخته میشود. متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل تسهیلات بانکی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و شاخص قیمت سهام میباشند که اثر آنها بر متغیر وابسته یعنی قیمت مسکن مورد بررسی قرار گرفته است برای بررسی فرضیهها در این پژوهش از روش تخمینARDLاستفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد بین تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم و قیمت مسکن ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین بین تسهیلات بانکی و شاخص قیمت سهام و قیمت مسکن ارتباط منفی وجود دارد

لینک کمکی