برسي اثرات حسابداري تورمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن برسي اثرات حسابداري تورمي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

نوسانات کاهش ارزش وقدرت پول رایج درسالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه بوده است. اگر سود را بر فرض عدم تغییر سطح قیمتها اندازه گیری و شناسایی نماییم، صورتهای مالی شرکت گمراه کننده خواهدبود. تورم، تغییرات پایدار درقیمتهای نسبی است که موجب ایجاد تغییر درسطح عمومی قیمت های یک اقتصاد میگردد ودرنتیجه ی آن، برخی افراد فعال در آن اقتصاد متضرر خواهند شد. بنابراین می توان افزایش سطح عمومی قیمت ها (کاهش قدرت خرید عمومی پول ) را دراصطلاح تورم نامید. درمقابل میتوان کاهش سطح عمومی قیمت ها ( افزایش قدرت خرید عمومی پول ) را نیز رکود تلقیکردماهیت تغییرات قیمتها معرف ارزش مبادله کالا وخدمات دراقتصاد است . این کالاها وخدمات شامل عوامل تولید واقلام لازم درمراحل واسطه ساخت ، اقلام نگهداری شده برای انتفاع از افزایش قیمت واقلامی است که به قصد مصرف تحصیل شده اند حسابداری تورمی بعنوان صورت مالی تکمیلی می تواند اشکالات ناشی از کاهش ارزش واحد پولی را مرتفع نماید. صورتهای مالیبر مبنای حسابداری تورمی بعنوان مکمل صورتهای مالی درنشان دادن وضعیت داراییها ، بدهیها وسود وزیان به مدیران سازمان دراخذ تصمیمات اقتصادی و عملیاتی در بکارگیری منابع مالی، هدف اصلی این پژوهش میباشد . صورتهای مالی سازمان بر مبنایروش ارزش ریال ثابت، ارقام ترازنامه به اقلام پولی و غیرپولی طبقه بندی وبا استفاده از میانگین شاخص قیمت ها ، تعدیل میشوند با وجود اقتصاد پرنوسان امروزی، عدم ثبات قیمت ها و تورم جهانی می توان ادعا نمود که تصمیم گیری صرف، بر اساس صورتهای مالی که عمدتاً بر رویدادهای تاریخی متکی هستند می تواند استفاده کنندگان را گمراه کند و تصویری شفاف و واقعی از واحد تجاری را ارائه نکند. لذا تعدیل این صورتهای مالی و لحاظ نمودن پدیده ای به نام تورم در گزارشگری مالی امری است که بحث در این .رابطه را با اهمیت می کند

لینک کمکی