برندسازي شهري: مفاهيم، پيشينه، کاربردها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن برندسازي شهري: مفاهيم، پيشينه، کاربردها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

نیازها معمولاً در پی اهداف به وجود میآیند و اهداف خود مبنای هر نوع برنامهریزی هستند. به دنبال توسعه شهرنشینی، مشکلات آن نیز به تدریج شناخته و پدیدار شدند. از اواسط دهه 1691 ، بحران هایشهری گسترده تر شد و به دنبال بروز و گسترش بحران در جنبه های مختلف زندگی شهری اعم از زیستمحیطی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، و غیره نوعی آگاهی عمومی نسبت به مشکلات محیطی و نزولکیفیت محیط شهرها در مقیاس شهر و محلات مسکونی به وجود آمد . برنامهریزی شهری فرآیندهای ذهنی و عملی یکسری تصمیمهای سنجیده در امور شهری است که با رعایت قیودات خاص خود، شیوه و شکلرابطه انسان را با محیط شهری طراحی و طبقهبندی میکند و با دید وسیعی که دارد تمام عوامل مؤثر بر شهر را مورد توجه قرار می گیرد. برندسازی شهری موجب تقویت جایگاه ذهنی شهرها و وجهه آنها شده وفرصت رقابت میان شهرها را بوجود میآورد و این ایجاد جو رقابت میان شهرها در نهایت موجب سرازیر شدن سرمایههای مادی، معنوی و اجتماعی به ساختار های شهری خواهد شد و رفاه و کیفیت زندگی را برایساکنین آن به بار میآورد. امروزه صاحب برند بودن، یا صاحب نام بودن به معنای صاحب سرمایه و اعتبار بودن است، چه در سطح شخص، چه در سطح محصول و چه در سطح مکان و کشور. با توجه به اینکه بی توجهی به برندسازی شهری در ایران سبب هزینه های فراوان تکراری و البته بی فایده برای وقایع شهری، و برندسازی شهری ضعیف، باعث الگوبرداری فراوان نادرست از شهرهای خارجی یا داخلی شده است؛ دراین پژوهش از طریق بررسی اسناد و متون مربوطه حوزه ی برنامه ریزی و برندسازی شهری، به بررسی مفاهیم،پیشینه، و منافع و اهداف برند شهری خواهیم پرداخت. در واقع به منظور ایجاد برندی قوی، سیاست گذاران باید اقدام به تشخیص و شناسایی مجموعه ای مشخص از ویژگی ها و عواملی بنمایند که می تواند پایه واساس شکل گیری تصویری مثبت از شهرشان در اذهان مخاطبین گوناگون باشد. برندسازی شهری موجب تقویت جایگاه ذهنی شهرها و وجهه آنها شده و فرصت رقابت میان شهرها را بوجود میآورد و این ایجاد جو رقابت میان شهرها در نهایت موجب سرازیر شدن سرمایههای مادی، معنوی و اجتماعی به ساختارهای شهری خواهد شد و رفاه و رضایت و کیفیت زندگی را برای ساکنین آن به بار میآورد.

لینک کمکی