پايداري تغييرات عادي و غيرعادي در وجه نقد و ارتباط اجزاي تغيير در وجه نقد با سرمايهگذاي وپرداختي به سهامداران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن پايداري تغييرات عادي و غيرعادي در وجه نقد و ارتباط اجزاي تغيير در وجه نقد با سرمايهگذاي وپرداختي به سهامداران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در این تحقیق جزء نقدی سود تجزیه شده و ویژگیهای پایداری تغییرات عادی و غیرعادی در وجه نقد مورد تحلیل قرار میگیرد.تغییرات عادی ممکن است تغییراتی را در وجه نقد تا سطوح بهینهی جدید تحمیل کند. به طرز جایگزینی، تغییرات نابهینه در وجهنقد ممکن است از هزینههای نمایندگی ناشی شود که باعث میشود رفتارها و عملکردهای مدیران از بهترین منافع سهامداران فاصله بگیرد. هدف این تحقیق بررسی پایداری تغییرات غیرعادی مثبت در وجه نقد در مقایسه با تغییرات عادی مثبت در آن، بررسی پایداری تغییرات غیرعادی منفی در وجه نقد در مقایسه با تغییرات عادی منفی در آن و همچنین بررسی پایداری تغییرات غیرعادیمنفی در وجه نقد در مقایسه با تغییرات غیرعادی مثبت در آن است. همچنین در این تحقیق پیامدهای جهتهای متفاوت تغییرات عادی و غیرعادی در وجه نقد برای پرداختی به سهامداران و سرمایهگذای آتی مورد بررسی قرارمیگیرد. نخست دادههای مقطعی بهوسیلهی رگرسیون چند متغیره محاسبه شده پس از آن به آزمون فرضیهها پرداخته میشود. جامعه آماری این تحقیق شاملشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور برآورد مدلها از اطلاعات مالی 86 شرکت در بازهی زمانی 1380 لغایت 1392 استفاده شده است. یافتههای این تحقیق نشان دهنده نبود تفاوت بین پایداری تغییرات عادی و غیرعادی در وجه نقد است. همچنین نتایج نشان دهنده نبود تفاوت بین پایداری تغییرات غیرعادی مثبت در وجه نقد و تغییرات غیرعادی منفی در آناست. نتایج نشان میدهد که تفاوتی بین تغییرات عادی و غیرعادی مثبت و منفی دروجه نقد برای سرمایه گذاری آتی و پرداختی به سهامداران در سال آتی وجود ندارد. همچنین نتایج نشان میدهدکه تغییرات غیرعادی منفی با کاهشهای پرداخت های سود سهام سال آتی مرتبط نیست همچنین تغییرات غیرعادی مثبت با افزایشهای پرداختهای سود سهام سال بعد ارتباطی ندارد.

لینک کمکی