پيش بيني بحران مالي شرکت ها با استفاده از الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي مصنوعي درشرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن پيش بيني بحران مالي شرکت ها با استفاده از الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي مصنوعي درشرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

این پژوهش پیش بینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون و بررسی قرار می دهد.جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران، در دوره زمانی 1385- 1332 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، شرکتهایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند ، حذف و تعداد 121 شرکت و 361 مشاهده انتخاب می گردد. سپس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد ،که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از دادههای به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Excel و 9 Eviews به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیههای تحقیق، منجر به تایید فرضیه اول، دوم شده است

لینک کمکی