رابطه بين توسعه سازماني و رفتار کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري نگرش کارکنان در اداره بنادر و دريانوردي استان گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بين توسعه سازماني و رفتار کارکنان با توجه به نقش ميانجيگري نگرش کارکنان در اداره بنادر و دريانوردي استان گيلان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین توسعه سازمانی و رفتار کارکنان با توجه به نقش میانجی گری نگرش کارکنان . در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره بنادر و دریانوردی استان گیلان با تعداد 703 نفر است. با توجه به حجم جامعهآماری حجم نمونه مورد پژوهش با توجه به فرمول فوق 248 نفر بوده است که در راستای اطمینان از حصول نتیجه 280 پرسشنامه توزیع گردید و 263 پرسشنامه برگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است.در تحقیق حاضر، محقق روش نمونه برداری تصادفی را انتخاب نموده است. نتایج نشان داد بین سرمایه اجتماعی سازمان و تعهد کارکنان به سازمان، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین بین تعهد کارکنان به سازمان با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.

لینک کمکی