رابطه بين سفارشي سازي خدمات و وفاداري مشتريان در موسسه اعتباري ثامن استان گيلان ( با تاکيد بر آگهي هاي بازرگاني تلويزيوني براي موسسه اعتباري ثامن در سيماي ج.ا.ا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بين سفارشي سازي خدمات و وفاداري مشتريان در موسسه اعتباري ثامن استان گيلان ( با تاکيد بر آگهي هاي بازرگاني تلويزيوني براي موسسه اعتباري ثامن در سيماي ج.ا.ا) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، افزایش وفاداری مشتریان نسبت به موسسه اعتباری ثامن از طریق سنجش متغیرهای سفارشی سازی خدمات ،کیفیت ادراک شده از خدمات ، ارزش ادراک شده از خدمات ، رضایت مشتری ، اعتماد مشتری و وفاداری مشتری است. تحقیقحاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی بوده و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری آنها پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان موسسه اعتباری ثامن استان گیلان و روش نمونه گیری روش غیر احتمالی در دسترس است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و توسط نرم افزار 2.0smart PLSانجامگرفت . نتیجه این تحقیق نشان داد که سه فرضیه از شش فرضیه این تحقیق به شرح ذیل تایید گردید؛ بین سفارشی سازی خدمات و کیفیت ادراک شده از خدمات، بین سفارشی سازی خدمات و رضایت مشتری و بین سفارشی سازی خدمات و وفاداری مشتریان ارتباط معناداری مشاهده شد. و برای سه مورد دیگر از فرضیه ها ارتباط معناداری مشاهده نشد.همچنین، آگهی های بازرگانی برای موسسه اعتباری ثامن استان گیلان در تلویزیون باید با ایماژهای مناسب که سفارشی سازی خدمات را با کیفیت ادراک شده از خدمات، رضایت مشتری و نیز وفاداری مشتریان (که حاصل از نتایج این تحقیق است) به خوبی تصویرسازی کند و برای مخاطبان ایرانی و به ویژه گیلانی ارائه دهد

لینک کمکی