رابطه بين عوامل سازماني و خلاقيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بين عوامل سازماني و خلاقيت :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در زمان حاضر که مدیران و رهبران سازمانهای پژوهشی با موقعیت جدید و تغییرات فزایندهای در امور مواجه هستند، تنها سازمانهایی به توفیق دست خواهند یافت که بتوانند با بهرهگیری از انگیزه کارکنانشان، به مواجهه سریع و خلاقانه با شرایط جدیدبپردازند. با شتاب روز افزون تحولات و دگرگونیها در دنیای کنونی که عصر اطلاعات و ارتباطات است و به دلیل بیثباتی و تغییر پذیری و نیز غیر قابل پیشبینی بودن این تغییرات، آنچه که کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهرهوری و پیشرفت و ترقی آنها مدد میرساند، همانا استفاده از فرصتها در رقابت با سایر کشورهاست و این امر میسر نمیگردد مگربا درایت و خلاقیت مدیران و نیز تاثیر مدیران در پرورش خلاقیت کارکنان که با کمک یکدیگر در جهت رشد و بالندگی سازمان خود و در نتیجه، جامعه بکوشند. با وجود اینکه تغییرات و تحولات فزاینده محیطی سازمانها را در دو راه خلاق بودن و یا از دور خارج شدن قرار داده اما اغلب سازمانها خلاقیت کارکنان خود را تشویق میکنند تا اینکه زمینه ظهور و بروز و ارتقای آنها را فراهم نمایند. در این تحقیق عوامل سازمانی (سبک رهبری، ساختار و سیستم پاداش) را در نظر میگیریم و ارتباط آنها را با خلاقیت مورد بحث و بررسی قرار میدهیم

لینک کمکی