رابطه بين عوامل مختلف با ساختار سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بين عوامل مختلف با ساختار سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش این عوامل از عامل اندازه، عامل سودآوری، دارایی های مشهود شرکتی، نرخ موثر مالیاتی، نرخ رشد شرکتی،ارزش دفتری به ارزش بازار، هزینه سرمایه، نرخ بازده دارایی های شرکت استفاده شده است.در تحقیق حاضرداده های 61 شرکت به عنوان نمونه در بازه زمانی 1389 تا 1393 در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرارگرفته است.همچنین دادههای جمعآوری شده از نوع پانلدیتا میباشد و از رگرسیون پانلدیتا برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است. نتایجتحقیق حاضر، رابطه بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه را مورد تایید قرار داد؛ همچنین رابطه بین عامل سودآوری و ساختار سرمایه، رابطه بین دارایی های مشهود شرکتی و ساختار سرمایه، و رابطه بین نرخ رشد شرکتی و ساختار سرمایه مورد تایید قرار گرفت؛ اما رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ساختار سرمایه مورد تایید قرار نگرفت.

لینک کمکی