رابطه بين عوامل مختلف با ميزان سرعت عديل ساختار سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بين عوامل مختلف با ميزان سرعت عديل ساختار سرمايه در شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر میزان سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای سنجش این عوامل از عامل اندازه، عامل سودآوری، دارایی های مشهود شرکتی، نرخ موثر مالیاتی،نرخ رشد شرکتی، ارزش دفتری به ارزش بازار، هزینه سرمایه، نرخ بازده دارایی های شرکت استفاده شده است. در تحقیق حاضرداده های 61 شرکت به عنوان نمونه در بازه زمانی 1389 تا 1393 در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرارگرفته است. درضمن دادههای جمعآوری شده از نوع پانلدیتا میباشد و از رگرسیون پانلدیتا برای تجزیه و تحلیل دادهها استفادهشده است. نتایج تحقیق حاضر، رابطه بین سود آوری با سرعت تعدیل ساختار سرمایه را مورد تایید قرار داد؛ همچنین رابطه بین دارایی های مشهود شرکتی وسرعت تعدیل ساختار سرمایه، و رابطه بین نرخ رشد شرکتی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه مورد تایید قرار گرفت؛ اما رابطه بین اندازه شرکت و سرعت تعدیل ساختار سرمایه و رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه مورد تایید قرار نگرفت.

لینک کمکی