رابطه بين هوش سازماني با عملکرد کارکنان و مديران آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن رابطه بين هوش سازماني با عملکرد کارکنان و مديران آموزشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بين هوش سازماني با عملکرد کارکنان و مديران آموزشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب می باشد. روش تحقیق مورد استفاده همبستگی بوده و جامعه اماری پژوهش حاضر شامل 269 نفر از کارکنان و مدیران آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب می باشد و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 269 نفر و تعداد مدیران را 41 نفر گزارشنموده است برای جمع آوری داده های لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه مربوط به هوش سازمانی متعلق به آبرشت و شامل 49 سوال و حاوی 7 مولفه مجزای هوش سازمانی می باشد و پرسشنامه عملکرد که توسط محقق ساخته شده است و شامل 30 سوال بوده و در دو قسمت طراحی شده که 14 سوال مربوط به بررسی عملکرد مدیران آموزشیو بقیه سوالات عملکرد کارکنان را سنجش می کند. برای تحلیل یافته ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که رابطه معناداری بین مولفه های هوش سازمانی از جمله سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و همکاری، فشار عملکرد،کاربرد دانش و عملکرد مدیران آموزشی وجود دارد. در ضمن نتایج نشان داده که رابطه معناداری بین مولفه های هوش سازمانی از جمله چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، فشار عملکرد و کاربرد دانش با عملکرد کارکنان وجود دارد

لینک کمکی