شناسايي ميزان تاثير گرايش به کارآفريني سازماني بر مديريت دانش (مطالعه موردي: اموزش و پرورش شهرستان قائم شهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي ميزان تاثير گرايش به کارآفريني سازماني بر مديريت دانش (مطالعه موردي: اموزش و پرورش شهرستان قائم شهر) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

بر اساس نظریات نوین مدیریت، مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در دهه اخیر به عنوان مهمترین معیار ارزیابی توفیق سازمانی محسوب میگردد. یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشمگیری درتوفیق و تعالی سازمان ها دارد. از سوی دیگراموزش و پرورش به عنوان یک زیرساخت حیاتی، با یک عدم توفیق مشخص در انجام بهینه ی مأموریت خویش در کشور مواجهه است. در این مقاله هدف سنجش میزان همبستگی میان گرایش به کارآفرینی سازمانی و مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهزستان قائمشهر است. حمایت مدیریت از کارآفرینی سازمانی، در دسترس بودن زمان،محدودیت های سازمانی، آزادی شغلی و پاداش/جبران خدمات به عنوان ابعاد کارآفرینی سازمانی و رهبری و مدیریت، سرمایه فکری، سازمان یادگیرنده، تقسیم دانش، کارتیمی، خلق دانش، بعد دیجیتالی، فرهنگ، راهبرد و ایده و مأموریت به عنوان ابعاد مدیریت دانش معرفی شده و همبستگی متقابل این مؤلفه ها با یکدیگر اندازه گیری می شود. نتایج تحلیل همبستگی میان دو مولفه را نشان می دهد. در پایان با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای توسعه کارآفرینی و مدیریت دانش در اداره اموزش و پروش شهرستان قائمشهربیان شده است.

لینک کمکی