شناسايي ميزان رابطه بين سرمايه اجتماعي و توسعه مديريت دانايي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي ميزان رابطه بين سرمايه اجتماعي و توسعه مديريت دانايي سازماني :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی است. این تحقیق،توصیفی - پیمایشی و از نوع همبستگی و روش جمع آوری داده ها، کتابخانهای - میدانی است. بدین منظور جهت جمع آوری دادهها، از پرسش نامه های استاندارد مدیریت دانش سالیس ( 2002 ) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ( 1998 ) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان کتابخانه های عمومی برابر با 200 نفر می باشد و تعداد نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برابر با 210 نفر می باشند. در راستای اهداف پژوهش، آمار توصیفی و آمار استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاصلاز به کارگیری آزمونهای آماری نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی است؛ همچنین یافته های به دست آمده از روش رگرسیون، حاکی از آن است که مؤلفه های سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری با ابعاد مدیریت دانش دارد. به عبارت دیگر؛ با بهبود مؤلفه های سرمایه اجتماعی میتوان شاهد توسعه ابعاد مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی بود. در پایان پژوهش نیز پیشنهادهایی جهت بهبود مدیریت دانش ارائه شده است

لینک کمکی