شناسايي و اولويتبندي معيارهاي مؤثر در مديريت پرتفوي محصولات شرکتهاي بيمهاي با استفاده AHP از مدل (مطالعه موردي، بيمه آسيا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي و اولويتبندي معيارهاي مؤثر در مديريت پرتفوي محصولات شرکتهاي بيمهاي با استفاده AHP از مدل (مطالعه موردي، بيمه آسيا) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مسأله اساسی در تحقیق حاضر این است که با توجه به وضعیت شرکت های بیمه ای چه معیارهایی در مدیریت پرتفوی محصولات بیمه ای موثر هستند؟در حقیقت این تحقیق به دنبال شناسایی و اولویت بندی معیارهای مؤثر در مدیریت پرتفوی محصولاتشرکتهای بیمهای است.برای این منظور در مرحله اول، دسته ای از کارشناسان در شعب مختلف شرکت بیمه ی آسیا در نظر گرفته شدند که موضوع فعالیت سازمان های متبوع آن ها با موضوع تحقیق تطابق کامل داشته باشد در مرحله دوم، معیارهای شناسایی شده از طریق پرسشنامه و در نهایت مقایسه زوجی با کمک مدل AHPتوسط نرم افزارExpert choiceاولویت بندی و اهمیت هریک از آن ها مشخص شد. در مرحله سوم از طریق مقایسه زوجی محصولات شرکتهای بیمهای از نظر معیارها با بهره گیری از مدل AHPو نرم افزار Expert choiceتشکیل شبکه داده ها- میزان اهمیت فعالیت در هریک از محصولات تعیین شد. ذکر این نکته لازم است که اهمیت فعالیت محصولات بیمه ای بر اساس فرآیند سنتز 1 تعیین و اولویت بندی می شود.همچنین از طریق روش تحلیل حساسیت Sensitivity Analysis به بررسی اثر تغییرات در وزن معیارها بر مدیریت پرتفوی محصولات و همچنین اثر گذاری معیار هاپرداخته و سپس فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها حاکی از این است که به ترتیب معیارهای حاشیه سود، ضریب خسارت، نرخ رشد بازار، بازار بالقوه، سهم از بازار، سهم از پرتفوی و سهولت دسترسی به بازار به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در مدیریت پرتفوی محصولات شرکت بیمه آسیا هستند

لینک کمکی