شناسايي و تبيين ميزان تاثير تعهد سازماني مميزان مالياتي بر وصول درامد مالياتي در استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي و تبيين ميزان تاثير تعهد سازماني مميزان مالياتي بر وصول درامد مالياتي در استان مازندران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مطالعات وتحقیقات نشان داده اند که تعهد سازمانی کارکنان بر افزایش درآمد مالیاتی درجامعه آماری مورد مطالعه مؤثر است. هدف از اجرای تحقیق حاضر تأثیر تعهد سازمانی ممیزان مالیاتی بر وصول درآمدهایمالیاتی، در جامعه آماری مورد مطالعه (سازمان امور مالیاتی استان مازندران ) می با شد. به منظور دست یافتن به این هدف ، سنجش شاخص های تعهد سازمانی به عنوان مدل مفهومی تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به تعهد سازمانی، از میان جامعه آماری 470 نفری تحقیق حاضر، تعداد 214 نفر به پرسش نامه ها پاسخ گفته، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با ازابزارهای مراجعه به پرسش نامه با ضریب پایایی 77 % ، در قا لب روش تحقیق توصیفی پیمایشی ،به سنجش شاخص های تعهد سازمانی کارکنان بر افزایش درآمد مالیاتی در جامعه آماری مورد مطالعه پرداخته شده است. با استفاده از آزمون دو جمله ای نتایج تحقیق نشان می دهند که ابعاد سه گانه تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی،تعهدتکلیفی و تعهد مستمر بر افزایش درآمد مالیاتی تأثیر مثبت دارد و در نهایت فرضیه اصلی، مبنی بر تأثیر مثبت تعهد سازمانی بر افزایش وصول درآمد مالیاتی مورد تأیید قرار گرفت. در پایان مقاله نتایج مذکور جمع بندی شده، بحث و مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق ارا ئه شده است.

لینک کمکی