شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تعيين ميزان کارانه کارکنان شعب بانک پارسيان بر اساس مدلتصميم گيري چند معياره در شهر اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر تعيين ميزان کارانه کارکنان شعب بانک پارسيان بر اساس مدلتصميم گيري چند معياره در شهر اصفهان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

عامل اصلی و کلید بقاء و ارتقای یک سازمان ، منابع انسانی آن می باشد. بنابراین شناخت نیازها و خواسته های کارکنان و ایجادهماهنگی بین اهداف سازمان و کارکنان را می توان به عنوان مهمترین گام در اثر بخش نمودن سازمان ها دانست . یکی از عوامل موثردر ایجاد انگیزه کارکنان ، اعطای پاداش مادی است. در این راستا طرح کارانه به منظور تحقق هدف "پرداخت بر مبنای عملکرد" بهعنوان یکی از رویکرد های اعطای پاداش مادی تدوین شده است. بواسطه چنین بینشی ، هدف از این پژوهش در بانک پارسیان ، تعیین مکانیزم پرداخت پاداش به کارکنان به منظور ایجاد زمینه هر چه بیشتر انگیزش کارکنان و عادلانه بودن پرداخت کارانه بوده است. در این تحقیق که از نوع توصیفی _ پیمایشی می باشد و در چارچوب تحقیقات کاربردی جای می گیرد، جامعه آماری شاملکلیه 150 نفر کارکنان شعب بانک پارسیان شهر اصفهان می باشد که به دلیل محدود بودن جامعه آماری ، نمونه گیری انجام نمی شود و به تبع آن از روش نمونه گیری خاصی استفاده نمی گردد و از روش سرشماری استفاده شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات ،پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی آن با استفاده از نظر استاد راهنما ، متخصصان و صاحب نظران مدیریت و پایایی آن ازطریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 0,78 به دست آمد. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای موثر در پرداخت کارانه در بانک پارسیان پرداخته شده و با تنظیم پرسشنامه و توزیع آن بین تمامی کارکنان بانک پارسیان شهر اصفهان نظراتشان جمع آوری گردیده سپس با استفاده از نرم افزارexpert choiceو روش تحلیلی سلسله مراتبیAHP وزن معیارها را بدست آورده و رتبه بندی آن ها انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که معیارهای موثر در پرداخت کارانه شناسایی و به شرح ذیل رتبه بندی گردید :کیفیت کار ، کمیت کار ، بازاریابی ، مسئولیت پذیری ، صفات انسانی ، متفاوت بودن ، عوامل غیر عملکردی

لینک کمکی