طراحي مدل ارتقاء بهرهوري منابعانساني با استفاده از نقش مهارتهاي سهگانه مديريتي (مطالعه موردي دبيرستان هاي دخترانه شهرستان قائمشهر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن طراحي مدل ارتقاء بهرهوري منابعانساني با استفاده از نقش مهارتهاي سهگانه مديريتي (مطالعه موردي دبيرستان هاي دخترانه شهرستان قائمشهر) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی رابطه مهارتهای سهگانه مدیران و بهرهوری منابعانسانی در دبیرستان های دخترانه شهرستان قائمشهرپرداختهاست. روش جمعآوری اطلاعات از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 141 نفر کارکنان دبیرستان های دخترانهشهرستان قائمشهر در سطوح مدیریتی و کارمندان بوده و نمونه آماری نیز برابر با جامعه آماری منظور گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سنجش مهارتهای مدیریتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان با ضریب آلفای کرونباخ0/73 و پرسشنامه بهرهوری با ضریب آلفای کرونباخ0/77 بودهاست. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسونZrفیشر و رگرسیون استفاده گردیدهاست. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح گردید ، سپس این فرضیات از دیدگاه مدیران و کارشناسان بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق ارتباط مثبت و معنیدار تمام فرضیات را از دیدگاه کارکنان و مدیران مدارس تائید مینماید

لینک کمکی