طراحي مدلي جهت تبيين قدرتمندي برند در بازار لوازم خانگي شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن طراحي مدلي جهت تبيين قدرتمندي برند در بازار لوازم خانگي شهر رشت :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در دنیای کسب و کار، برند می تواند به عنوان ابزاری مفید جهت دستیابی به اهداف بازاریابی مانند توسعه سهم بازار یا افزایش تکرار خرید مصرف کنندگان قلمداد شود. بدون شک از میان روش ها و وسایل مختلفی که تولیدکنندگان جهت متمایز ساختن کالاها وخدمات خود از رقبا مورد استفاده قرار می دهند، برند از مهمترین و تاثیرگذارترین آن ها به شمار می رود. در عین حال یکی از دشوارترین و حساس ترین وظایف مدیران بازاریابی در شرایطی که بازارها از وجود کالاهای بسیار مشابه اشباع شده اند، تصمیم گیری در مورد انتخاب مناسب ترین برند است. در این تحقیق به بررسی عوامل تاثیرگذار بر قدرتمندی برند با توجه به مدل کلر 1 ولهمان 2 پرداخته شده و مدل جدیدی ارایه شده است. عوامل تاثیرگذار در این مدل عبارتند از : مطلوبیت برند، جذابیت برند، ویژگی کالا، تصویر ذهنی شرکت و خصوصیات بازار. این تحقیق از نظر هدف نوع کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان لوازم خانگی در بازار شهر رشت بوده و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از 470پرسشنامه که توسط مشتریان لوازم خانگی تکمیل شد، به دست آمد. در این تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، هر یک از متغیرها تشریح می شود، سپس با استفاده از مدل علی نسبت به آزمون آن اقدام می شود. نتایج تجزیه تحلیل وجود رابطه مستقیم هر پنج متغیر را بر قدرتمندی برند تایید کرد. علاوه بر این متغیر های ویژگی کالا و تصویر ذهنی شرکت به طور غیر مستقیم و از طریق جذابیت برند و مطلوبیت برند نیز بر قدرتمندی برند موثرند. در حالی که متغیر خصوصیات بازار فقط از طریق جذابیت برند می تواند بر قدرتمندی برند تاثیر بگذارد.

لینک کمکی