ميزان اثربخشي اصول بنيادي اخلاق در حسابداري با توجه به آيات و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ميزان اثربخشي اصول بنيادي اخلاق در حسابداري با توجه به آيات و روايات :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بررسی رابطه بین اثربخشی اصول بنیادی در حرفه حسابداری با توجه به آیات و روایات، همیشه برای صاحبان شرکتها وسهامداران ایجاد دغدغه نموده است. این پژوهش با اهداف کمک به ایجاد امنیت روانی و به دنبال آن امنیت اقتصادی از طریقگسترش اخلاق در بین حسابداران و کمک به تبیین اصول اخلاق حرفه ای بر مبنای اصول اخلاق اسلامی انجام شده و از دو قسمت توصیفی و آماری تشکیل یافتهاست. در قسمت توصیفی با بررسی آیات و روایات به روش کتابخانه ای، و با دسته بندی یافته ها بهفضائل و رذائل اخلاقی، تعریف گسترده تری از اخلاق حرفه ی حسابداری ارائه و در قسمت آماری با طرح پرسشنامه در میان جامعهی دانشگاهی و حوزوی و با کمک نرمافزارExcelدادهها آماده و فرآیند تجزیه و تحلیل از طریق نرمافزارEviewsانجام شد. هم چنین جهت تأیید فرضیهها از آزمونهای کرون باخT-Test و آزمونهای میلهای استفاده شده است. نتایج آزمونها هر دو فرضیه مطرح شده را با درصد بالایی از ضریب اطمینان پذیرفته است

لینک کمکی