نقش ميانجي نگرش نسبت به بسته بندي در رابطه بين ابعاد بسته بندي و رضايت مشتريان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش ميانجي نگرش نسبت به بسته بندي در رابطه بين ابعاد بسته بندي و رضايت مشتريان :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

به منظور بهره برداری بهینه از مزایای بسته بندی در صنعت محصولات نوشیدنی لازم است تا مؤلفه ها و معیارهای مهم و تأثیرگذار در بسته بندی محصولات نوشیدنی بر اساس نظرات مصرف کنندگان شناسایی شده تابتوان در برنامه ریزی ها و فعالیت های بازاریابی، آن ها را مد نظر قرار داد. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تأثیر ابعاد بسته بندی بر نگرش مشتریان نسبت به بسته بندی و تأثیر نگرشمشتریان بر رضایت آنان انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی DV با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شدهAVE و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی CR استفاده شد. پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری و با انتخاب اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین مشتریان محصولات نوشیدنی شادلی در شهر تهران، فرضیه های پژوهش را با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاریSEM و رگرسیون مورد سنجش قرار دادند. یافتههای تحقیق حاکی از تأثیر معنیدار ابعاد بسته بندی نظیر رنگ، جذبیت ، شکل درج اطلاعات محصول برروی بسته بندی برنگرش مشتریان نسبت به بسته بندی و تاثیر معنی دار نگرش مشتریان نسبت به بسته بندی بررضایت بود

لینک کمکی