نقشآموزشدر توانمندسازي کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقشآموزشدر توانمندسازي کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساوه :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف : این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزش در توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساوه صورت گرفت. جامعه آماری شامل 500 نفر از مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه بودند که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده 140 نفربعنوان حجمنمونه درنظر گرفته شد. روش جمعآوری دادهها : بر اساس پرسشنامه محقق ساخته توانمندسازی که شامل 2 پرسشنامه رویکرد انگیزشی و رویکرد شناختی توانمندسازیانجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای پرسشنامه ها بالای 70 /. بهدست آمد. همینطور از روایی محتوا بهمنظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامهها به تأیید متخصصین مربوطه رسیدروش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق : تجزیه و تحلیل اطلاعات بهدست آمده از اجرای پرسشنامهها از طریق نرمافزارSPSSدر دو سطح آمار ( توصیفی جدول توزیع فراوانی ) و نمایش نمودارهای میله ای و استنباطی (آزمون کولموگرف اسمیرنف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون) انجام پذیرفت. نتیجه گیری : نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین آموزش کارکنان و توانمندسازی مدیران آموزش و پرورش شهرستان ساوه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش کارکنان، توانمندسازی مدیران را افزایش میدهد

لینک کمکی