ورشکستگي عامل بحران تجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن ورشکستگي عامل بحران تجاري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

پیشبینی ورشکستگی میتواند با ارائه هشدارهای لازم، شرکتها را نسبت به وقوع ورشکستگی هشیار نماید تا در فرصت مناسب بتوانند دست به اقدامات مقتضی بزنند. در 40 سال اخیر موضوع پیشبینی ورشکستگی یکی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیاتمالی تبدیل شده است. تحقیقات آکادمیک زیادی تلاش کردند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیکهای آماری، بهترین مدلهای پیش بینی ورشکستگی را کشف کنند و نه تنها در کشورها ی توسعه یافته بلکه در کشورها ی در حال توسعه پژوهشگران به منظور ساختمدلهای جدید، تلاش های زیادی نموده و مدلهای پیشبینی متعددی نیز با توجه به محیطهای اقتصادی و مالی مختلف، ارائهدادهاند. در ادبیات مالی واژههای غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژهها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی ، شکست ، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی ، عدم قدرت پرداخت دیون و... آلتمن در سال 1968 از جنبه قانونی برای تعریف ورشکستگی در مطالعات خود استفاده کرد. بیور در سال 1996 ، دامپوس و زاپوندیس در سال 2000 و پیکر تامپسون نیز در سال 2000 ورشکستگی را از جنبه اعتبار دهندگان تعریف کردند، آنها بیان داشتند که شرکتهای ورشکسته، آنهایی هستند که نمیتوانند تعهدات بدهی خود را نسبت به اعتبار دهندگانشان انجام دهد. ورشکستگی یکشرکت فقط به حالت قانونی بر نمیگردد؛ بلکه به وضعیت فشار و تنگنای مالی در دوره قبل از آن هم ورشکستگی گفته می شود .( (قدیری مقدم، 1388 از نظر قانونی ناتوانی واحد تجاری می تواند ناشی از توقیف عملی یا ورشکستگی باشد، به هر حال طلبکار یا طلبکاران می توانند از ( طریق قانون علیه شرکت اقدام نمایند (عبدالله زاده و مدرس سبزواری ، 1383

لینک کمکی