بازخواني شاخص هاي پايداري اجتماعي در مسکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بازخواني شاخص هاي پايداري اجتماعي در مسکن :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پایداری اجتماعی با رشد روز افزون تکنولوژی و دور شدن جوامع از ارزش های انسانی از مباحث اجتناب ناپذیر برای زندگی انسان امروز است. از طرفی، خانه نخستین فضایی می باشد که نهال انسانی در آن شکوفا می شود، به همین دلیل توجه به عوامل پایداری اجتماعی در مسکن بسیار حایز اهمیت به شمار می آید. هدف از انجام پژوهش شناسایی برخی از شاخص های پایداری اجتماعی در مسکن می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی است. در این راستا از میان مقالات مرتبط با موضوع پژوهش، تعدادی به عنوان مبنای کار مورد مرور قرار گرفته اند. روش گردآوری داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ی و بررسی و اسناد مربوطه صورت گرفته است. با توجه با آن، در ابتدای پژوهش، به شناخت پایداری اجتماعی و مسکن پرداخته شده و عوامل آن را در مسکن از دیدگاه های مربوطه مورد مرور و ارزیابی قرار داده ایم، در پایان راه کارهای طراحی مربوطه ارایه گردیده است.

لینک کمکی