بررسي رابطه بين آگاهي موسيقيايي و مصرف موسيقيايي (مورد مطالعه: دانشجويان لر دانشگاه ياسوج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه بين آگاهي موسيقيايي و مصرف موسيقيايي (مورد مطالعه: دانشجويان لر دانشگاه ياسوج) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مطالعات هنر و پژوهش‌هاي علوم انساني

تعداد صفحات : 19

چکیده مقاله:

با توجه به مصرفی شدن جامعه معاصر و اهمیت روزافزون گونه های مصرف فرهنگی و به خصوص مصرفموسیقایی، مقاله حاضر به روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، به بررسی رابطه آگاهی موسیقیاییبا مصرف موسیقی در میان دانشجویان لر دانشگاه یاسوج پرداخته است. 400 نفراز دانشجویان لر، بر اساس روشنمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس نتایج می توان گفت مصرف موسیقیجایگاه خاصی در مصرف فرهنگی پاسخگویان دارد؛ چرا که 11/8 درصد از آنها بیش از 4 ساعت از اوقات روزانه-شان را صرف مصرف موسیقی می کنند. کمترین بیشترین گونه های مصرف موسیقیایی، به ترتیب، موسیقیهای غربی پاپ بوده اند. دانشجویان کمترین میزان آگاهی موسیقیایی را در مورد سازها و ادوات، و بیشترینآگاهی را در خصوص خواننده ها داشتند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد همبستگی آگاهی موسیقیایی بامصرف موسیقی های مذهبی و محلی منفی معنی دار؛ با مصرف موسیقی های غربی مثبت و معنی دار بودهاست. اما آگاهی موسیقیایی ارتباط معنی دار با موسیقی های سنتی و پاپ نداشت. در نهایت می توان گفت با وجود جایگاه خاصی که مصرف موسیقیایی در بین گونه های مصرف فرهنگی دانشجویان دارد، گونه های مصرف موسیقیایی شان متنوع بوده و از الگویی همانند و مشابه تبعیت نمیکنند. تنوعی که تاحدی متأثر از میزان آگاهی موسیقیایی شان می باشد.

لینک کمکی