بررسي رابطه ي بين کيفيت افشا و مديريت سود در شرکت هاي درمانده ي مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي رابطه ي بين کيفيت افشا و مديريت سود در شرکت هاي درمانده ي مالي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مطالعات هنر و پژوهش‌هاي علوم انساني

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، بررسي رابطه ي بين کيفيت افشا و مديريت سود در شرکت هاي درمانده ي مالي است. جهت عملیاتی کردن کیفیت افشاء از نمره ی افشای اعطا شده توسط سازمان بورس و مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1991) بر اساس اقلام تعهدی اختیاری بهره گرفته شده است. همچنین، برای تعیین شرکت های درمانده ی مالی و اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل چاربتو و همکاران (2004) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق و بررسی رابطه ی بین کیفیت افشا و مدیریت سود از داده های مربوط به 249 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه ی آماری و برای دوره ی زمانی 1388-1382 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از این بوده است که بین کیفیت افشا و مدیریت سود (حجم اقلام تعهدی اختیاری) رابطه ی مثبت معناداری برقرار است. رابطه کیفیت افشار و مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی، تفاوت معناداری با همان رابطه در شرکت های غیر درمانده دارد. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش ریسک ورشکستگی، رابطه بین کیفیت افشا و مدیریت سود به صورت معناداری تضعیف نمی شود.

لینک کمکی