بررسي زيبايي شناسانه ي اشعار رهي معيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي زيبايي شناسانه ي اشعار رهي معيري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مطالعات هنر و پژوهش‌هاي علوم انساني

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

این مقاله در صدد یافتن اصول و ارکان زیبایی شناسی اشعار رهی معیری شاعر بلند نام معاصر است. رهی با طبع ظریف و دقتبسیار و نکته سنجیهای فراوان پایهی کلام خود را بدانجا رسانیده که سخنانش چون گوهری درخشان بر تارک ادبیات قرن ماتلألؤ بخشیده است و نامش را در زمرهی سخن سرایان بزرگ درآورده است. او به کاربرد اصول و ارکان زیبایی شناسی در شعرشسخت پایبند بوده تا بدانجا که بیشتر ابیاتش چندین آرایه ادبی به کار رفته است و این نشان از توانمندی این شاعر بزرگ می-دهد تا سخنش دربرگیرندهی همه ی اصول زیبایی شناسی ادبی باشد که عبارتند از: وحدت، تناسب، تعادل و توازن، نظم وترتیب، رعایت حد و اندازه ی معین و کمال.

لینک کمکی