بررسي شرايط و محدوده اعمال مجازات هاي جايگزين حبس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي شرايط و محدوده اعمال مجازات هاي جايگزين حبس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مطالعات هنر و پژوهش‌هاي علوم انساني

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

معافیت از مجازات حبس هرچند کوتاه مدت و انتخاب جایگزین مناسب حبس به یک مفهوم به معنیبرخورداری محکوم علیه از یک رشته صفات و خصوصیات فردی است که به دادگاه اطمینان می دهد کهمجازات جایگزین حبس به نحو مطلوب به سرانجام می رسد. احراز جهات تخفیف مشعر بر این است که محکومعلیه یا با همکاری با مرجع قضایی در کشف جرم و یا آمادگی برای جبران زیان ناشی از جرم و یا اظهار ندامتو پشیمانی حاضر است مسئولیت واقعه را بپذیرد و پیامدهای آن را تحمل کند. در عین حال تعیین نوعمجازات جایگزین که با سن، مهارت، وضعیت و شخصیت محکوم علیه تناسب و سنخیت داشته باشد گاه بدونرضایت محکوم علیم ممکن است دقت لازم را نداشته باشد. افزون بر آن، دادگاه باید در تشخیص اوصاف وشروط مندرج در ماده 64 و تبصره ان توجه کند که گاه وضع خاص متهم از قبیل کهولت با بیماری که ازجهات تخفیف مجازات محسوب می شود (بند ث ماده 37 ق.م.ا.) ممکن است با تحمل مجازات های جایگزینهمچون خدمات عمومی رایگان و انجام دادن کارهای سخت و زیان آور منافات داشته باشد. مجازات هایجایگزین حبس اغلب جایگزین حبس های جرایم خرد و کم اهمیت به شمار می رود؛ حبس هایی که مضار آنبیشتر از فواد آن است و جرایمی که با وجود خسارت هایی که به بزه دیدگان وارد می کند، در زمره جرایم پرخطر نیستند.

لینک کمکی