بررسي شيوه ي فتومونتاژ در طراحي پوسترهاي اجتماعي تاريخ معاصر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي شيوه ي فتومونتاژ در طراحي پوسترهاي اجتماعي تاريخ معاصر ايران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مطالعات هنر و پژوهش‌هاي علوم انساني

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

فتومونتاژدرواقع اقتباسی ست ازکلاژ،که درآن تکه های بریده روزنامه وعکس های بریده بایکدیگرترکیب می گردند، تا این اجزاء ناهمگونمجموعه خلاف عرفی رابوجود بیاورد.فتومنتاژ،فکرتفکیک کردن ودوباره کنارهم چیدن عناصرعکس و هماهنگ ساختن آنها به کمکطراحی دراشکال تجربی ست. آثاریکه تابه امروز به وسیله این تکنیک اجرا می شوند نشان دهنده ی پیشرفت این هنر است وباتوجهبه اهمیت این موضوع ونقش بسزای آن درگرافیک (پوستر) معاصر ،این پژوهش به بررسی تحلیلی پوسترهای فتومنتاژ طراحی شدهدرسالهای 1370 تا 1390 پرداخته است.هدف از انجام این پژوهش پاسخ دادن به این پرسش است که عکاسی چه نقشی در پوسترهایاین دودهه داشته و شیوه های بکارگرفته شده در طراحی های پوستر بین سالهای 1370 تا 1390 چه بوده است؟ پژوهش حاضر به روشتوصیفی-تحلیلی است ونمونه های گردآوری شده از میان منابع مکتوب و سایت هنرمندان معتبر بدست آمده است از میان پوسترهایفتومنتاژ با موضوعیت اجتماعی جمع آوری شده 10 نمونه انتخاب گردید واز نظرموضوع وتکنیک اجرایی (عکاسی و فتومنتاژ) توصیفشدند ودر انتها نمونه های انتخاب شده تحلیل و نتیجه گیری شد، به اینصورت که در طراحی و اجرای پوسترهای اجتماعی ایران،بینسالهای 1370 تا 1390 از تلفیق عکس ها بیشترین استفاده شده است و همینطور دراین دهه درطراحی پوستر با موضوعیت اجتماعی،از عکاسی حرفه ای استفاده نشده است.

لینک کمکی