بررسي فرم و تزئينات کاسه هاي فلزي دوره ي صفوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي فرم و تزئينات کاسه هاي فلزي دوره ي صفوي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي مطالعات هنر و پژوهش‌هاي علوم انساني

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فلزکاران صفوی در خلق آثار جدای از کاربردی بودن اثر، همواره تزئین را مدنظر قرار می دادند. هنردوستیو هنرمندی پادشاهان و خودآگاهی و درک عمیق هنری هنرمندان تغییراتی را از نظر زیبایی و ظرافت فرم ونقش در آثار فلزی این دوره ایجاد کرده است. در این تحقیق فرم و تزئینات 23 نمونه تصویر کاسه فلزی دورهصفوی موجود در موزه های داخلی، خارجی و مجموعه های شخصی در قالب کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفتهاست. بدلیل تشابه در فرم و تزئینات نمونه ها، برای استناد 8 نمونه که تمامی خصوصیات کاسه های فلزی ایندوره را داشتند انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد کاسه ها دارای فرم اس مانندند که عمدتا با نقوشی از نوعاسلیمی، گیاهی، کتیبه ی فارسی و عربی (مذهبی، عرفانی، صوفیانه، نثردعایی، امضای سازنده یا واقف یا تاریخیا مالک) تزئین شدند.

لینک کمکی