مقايسه تفکر انتقادي بين دبيران تخصصي و غيرتخصصي درس مطالعات اجتماعي متوسطه دوره اول استان خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مقايسه تفکر انتقادي بين دبيران تخصصي و غيرتخصصي درس مطالعات اجتماعي متوسطه دوره اول استان خراسان جنوبي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق مقایسه مهارت تفکر انتقادی در بین دبیران تخصصی و غیرتخصصی درس مطالعاتاجتماعی استان خراسان جنوبی بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی (مقایسه ای) بوده است. ازنظر زمانی پژوهش از نوع مقطعی یعنی در یک دوره زمانی خاص (سال تحصیلی 95-94) انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دبیران مطالعات اجتماعی دوره تحصیلی متوسطه دوره اول استان خراسان جنوبیتشکیل داده اند که از این تعداد 113 نفر دبیران غیرتخصصی و 140 نفر دبیران تخصصی بر اساس جدولمورگان به عنوان نمونه انتصاب شدند. براد جمع آورد داده ها از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیایی(CCTDI) باثبات درونی =0/90 استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون u مان ویتنی در سطحمعنی دارد P0/05 نشان داد که متغیر تفکر انتقادی و مؤلفه های آن ازجمله حقیقت جویی، انتقاد پذیری،قدرت تجزیه وتحلیل، قدرت سازماندهی اطلاعات، اعتماد به نفس، میزان رشد یافتگی و جستجوگری در بیندبیران تخصصی و غیرتخصصی درس مطالعات اجتماعی تفاوت معنی دارد وجود دارد.

لینک کمکی