نقش برنامه هاي تربيتي کميته امداد امام خميني (ره) برارتقاءخودکارآمدي وعزت نفس (نوجوانان پسرتحت حمايت منطقه 2 شهرستان کرج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش برنامه هاي تربيتي کميته امداد امام خميني (ره) برارتقاءخودکارآمدي وعزت نفس (نوجوانان پسرتحت حمايت منطقه 2 شهرستان کرج) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این پژوهش با هدف بررسی نقش برنامه های تربیتی کمیته امداد امام خمینی (ره) برارتقاءخودکارآمدی وعزت نفسنوجوانان پسرتحت حمایت منطقه 2 شهرستان کرج بود این پژوهش از نوع کاربردی،شبه تجربی بودو جامعه آماریاز 150 نفر دانش آموزان پسر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در مقطع متوسطه و نمونه آماری به صورتتصادفی مرحله ای شامل 40 نفر بوده که در 2 گروه 20 نفره گروه آزمایش وگروه کنترل جایگزین شدند. ابزاراندازه گیریشامل پرسشنامه خود کار آمدی شرر با 17 گویه و و ضریب پایایی (برای خود کار آمدی عمومی 0.71 و برای خود کارآمدی اجتماعی 0.86) و عزت نفس آیزنگ با 30 گویه و ضریب پایایی (برای دختران) 0.74 و (پسران) 0.79 بود که یک بار در پیش آزمون، بار دیگر پس ازآموزش برنامه های تربیتی کمیته امداد امام خمینی ر روی دو گروه اجرا شد. پس ازجمع آوری داده ها ی آماری توسط نرم افزار spss وتجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازروش تحلیل (ancova)انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد برنامه های تربیتی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح اطمینان 95درصد باعث افزایش خود کار آمدی و عزت نفس در پسران شده است.

لینک کمکی