بررسي تغييرات بارندگي طي دوره2065-2011 با استفاده از ريزمقياس آماري خروجي مدل LARS-WG5 (مطالعه موردي ايستگاه تکاب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تغييرات بارندگي طي دوره2065-2011 با استفاده از ريزمقياس آماري خروجي مدل LARS-WG5 (مطالعه موردي ايستگاه تکاب) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بررسی ویژگی ی آب و هوا و شناخت عناصر و پارامترها ی اقلیمی یک منطقه، می تواند در امر برنامه ریزی و آمایشآن سرزمین نقش عمده ای ایفا نماید . بارش موثر به عنوان یکی از مهمترین عناصر اقلیمی در نواحی شمال غرب ایران بانوسانات زمانی- مکانی قابل ملاحظه، نقش عمده ای در چگونگی بهره برداری از توانهای محیطی، اقتصادی، کشاورزی و غیره.. آن عهده دار می باشد . بارندگی یکی از مهمترین پارامتر های هواشناسی می باشد که دارای تغییرات زمانی و مکانی قابل ملاحظهای به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دارد. برای این منظور در این تحقیق به ارزیابی تغییرات بارش ایستگاه تکاب طی دو دروه2030-2011 و 2065-2046 پرداخته شده است. در ابتدا داده های روزانه خروجی مدل گردش عمومی جو HADCM3 تحت سناریوهایA2, A1B و B1 ،توسط مدل آماری LARS-WG نسخه 5، ریز مقیاس شده و توانایی مدل LARS-WG در شبیه سازی اقلیمگذشته (2010-1992) برای ایستگاه مورد مطالعه شبیه سازی شده است. از جمله یافته های این تحقیق شروع روند افزایشی بارندگی از ماه آگوست می باشد که در سال های پایه از ماه اکتبر بوده است و این نتیجه در هر سه سناریو به اثبات رسیده است. همچنین تغییراتبارندگی سالانه با سناریوهای A1B و B1 نشان دهنده کاهش یارندگی سالانه و در سناریو A2 بدون تغییر می باشد.

لینک کمکی