بررسي تغييرات مکاني دماي آب چاه هاي گازدار منطقه دشت چهاردولي- اسدآباد جهت دستيابي به انرژي ژئوترمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي تغييرات مکاني دماي آب چاه هاي گازدار منطقه دشت چهاردولي- اسدآباد جهت دستيابي به انرژي ژئوترمال :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

نیاز به انرژی بیشتر و محدودیت های استفاده از سوخت های فسیلی سبب گردیده تا بشر به انرژی های نو مانند انرژیزمین گرمایی روی بیاورد. در طی چند سال اخیر، آب بعضی از چاه های کشاورزی در دشت چهاردولی گازدار، شور وخورنده گردیده است. لذا تصور میگردد که این گازها آثاری از وجود یک منبع ژئوترمال در لایه های زیر سطحی منطقهمی باشد. بنابراین در این پروژه تصمیم بر آن شد که بعنوان یک قدم اولیه در امر اکتشاف، تغییرات مکانی دمای آبچاه های گازدار منطقه بررسی و ارزیابی شود. به این منظور، چاه های گازدار شناسایی و دمای آنها در طی مدت سه سالبصورت ماهیانه مورد اندازه گیری قرار گرفت. سپس داده ها توسط آنالیز اکتشافی بررسی و داده های غیرنرمال، نرمالیزهگردید و تغییرات دما نسبت به مکان به کمک آنالیز واریانس ANOVA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که یک تفاوت معنی دار بین دمای آب چاه های گازدار وجود دارد. این نتایج بهمراه نشانه های دیگر احتمال وجود یک منبعژئوترمال درونی را در منطقه تائید می نماید لذا پیشنهاد می گردد که مطالعات و تحقیقات تکمیلی مانند بررسی آنومالیگاز در خاک و یا آنومالی جیوه در آب و خاک منطقه انجام و در صورت تائید وجود آنومالی حرارتی، متعاقبا اکتشافاتژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی انجام گردد.

لینک کمکی