بررسي خصوصيات فيزيوگرافي حوضه ي آبخيز دره سير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن بررسي خصوصيات فيزيوگرافي حوضه ي آبخيز دره سير :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

فیزیوگرافی بخشی از مطالعات مربوط به علوم زمین است که در آن ویژگی های فیزیکی حوضه آبخیز از قبیل مساحت، محیط وپستی و بلندی، شیب، جهت و ... مطالعه و بررسی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه یآبخیز دره سیر واقع در استان چهارمحال و بختیاری می باشد. در این راستا مساحت و محیط حوضه، ضریب فرم، ابعاد مستطیلمعادل، زمان تمرکز و ... محاسبه شده و نقشه های شیب، جهت، هیپسومتری و ... به وسیله ی نرم افزار تهیه شد. درنهایتضرایب مذکور محاسبه شده و نقشه ها با استفاده از نرم افزار Arc GIS تهیه شد. نتایج به دست آمده نشان داد این حوضه بهعلت شیب زیاد برای کاربری های کشاورزی و مسکونی مناسب نبوده، به علت تراکم زهکشی بالا، قدرت فرسایش هیدرولویکیبالا بوده واز نظر شکل حوضه مساعد سیل نمی باشد.

لینک کمکی