مديريت بهينه سازي سالانه مخازن سد به روش الگوريتم رقابت استعماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مديريت بهينه سازي سالانه مخازن سد به روش الگوريتم رقابت استعماري :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

کمبود منابع آب به ویژه در ایران و بروز خشکسالی های اخیر، دستیابی به یک سیاست بهره برداری بهینه از مخازن بزرگ را ازاهمیت خاصی برخوردار نموده است. بهینه سازی سالیانه مخازن سد تحت شرایط کنترل شده و نیز شرایط اقلیمی و واقعی، دردو دهه گذشته یکی از موارد جلب توجه محققین و مهندسین بوده است. در این نوشتار روشی جدید برای پیش بینی ذخیرهروشی جدید در حوزه محاسبات تکاملی است که به یافتن پاسخ ،(ICA) مخزن سد ارائه شده است. الگوریتم رقابت استعماریبهینه مسائل مختلف بهینه سازی می پردازد. این الگوریتم با مدلسازی ریاضی فرآیند تکامل اجتماعی_سیاسی، الگوریتمی برایحل مسائل ریاضی بهینه سازی ارائه می دهد و در مقایسه با سایر الگوریتم های مختلف بهینه سازی سرعت مناسب و همچنیننرخ همگرایی بالایی در یافتن جواب بهینه دارد. طی این تحقیق مقایسه ای بین روش الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابتاستعماری برای بهینه سازی سالیانه برای تمام سال در مورد سد مخزنی مهاباد برای رسیدن به بهینه ترین سیاست صورتگرفت. نتایج اعمال الگوریتم رقابت استعماری به مسئله بهینه سازی سالیانه و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک حاکی از موفقیتبسیار بالای روش مطرح شده می باشد.

لینک کمکی