مسأله بحران آب در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن مسأله بحران آب در ايران :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در سراسر تاریخ بشر دسترسی مطمئن به آب یک شرط اولیه و اساسی برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، پایداری فرهنگ وتمدن بوده است. به گفته آب شناسان آب یک کالای بدون جایگزین و با ارزش اقتصادی زیاد در همه زمینه های مصرف میباشد. عواملی همچون افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و بهره برداری بی رویه از منابع محیط زیست برای تأمین نیازهایاقتصادی تأثیر خود را بر محیط زیست و از جمله منابع آب بر جای گذاشته است. منابع آب به عنوان یک موضوع با اهمیت درصحنه سیاست داخلی کشورها به ویژه در مناطق خشک و کم آب جهان نظیر خاورمیانه از دیرباز مطرح بوده و همچنان اهمیتخود را حفظ کرده است. کارشناسان امور آب پیش بینی می کنند در آینده ای نه چندان دور تنش ها، درگیری های ملی،منطقه ای، بین المللی بر سر مسئله آب بیشتر خواهد شد. دور از ذهن نخواهد بود که جنگ های آینده جهان بر سر منابع آبصورت گیرد. هدف از نوشتن این مقاله ایجاد یک "برنامه اقدام مناسب" جهت تضمین امنیت دسترسی به آب سالم برای همهجهانیان است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شده است. نتیجه این پژوهش به بیان معضلات و چالشهای امروز جهان و ایران در خصوص دسترسی به منابع آب پایدار جهت مصارف گوناگون پرداخته است. همچنین در نهایت بهارائه راهکارهای موثر برای مقابله و پیشگیری از وقوع شرایط نامطلوب اجتماعی،سیاسی، اقتصادی ناشی از عدم مدیریت صحیحو استفاده بهینه از این منبع حیاتی که منجر به کمبود آن شده است، پرداخته است.

لینک کمکی