نقش منطقه ويژه ي اقتصادي عسلويه در کيفيت زندگي روستاهاي پيراموني (تنبک، نخل تقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن نقش منطقه ويژه ي اقتصادي عسلويه در کيفيت زندگي روستاهاي پيراموني (تنبک، نخل تقي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

بطور کلی کیفیت زندگی منعکس کننده شرایط زندگی و رفاه افراد است. بدون شک در طول سه دههاخیر، کیفیت زندگی ، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلفتبدیل شده است..سکونتگاه های روستایی نظام هایی با اجزا گوناگون محیطی -اکولوژیکی و اقتصادی بشمارمی روند که تغییر در هریک از اجزای آنها موجب تغییر و تحول در سایر اجزا و نهایتاً کل این نظام خواهدشد. منطقه ویژه اقتصادی عسلویه در استان بوشهر یکی از مناطقی است که در ظرف کمتر از 10 سالسرمایه گذاری صنعتی گسترده ای در آن انجام شده است .این سرمایه گذاری نه تنها فرایند صنعتی شدنو پیشرفت تکنولوژیکی در منطقه عسلویه (جنوب ایران) را تسریع بخشیده بلکه زمینه های تحولی را درعرصه های زیستی بویژه سکونتگاه های روستایی (از جمله روستای تنبک و نخل تقی) در ابعاد مختلفزیست محیطی، اجتماعی – فرهنگی، اقتصادی و کالبدی – فضایی فراهم آورده است.هدف این تحقیقبررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است و داده ها واطلاعات مورد نیاز بیشتر از طریق پرسشنامه جمع آوری شده وروش آماری تحلیل روش های اماری مورداستفاده در این تحقیق کندال،گاما و اسپیرمن با استفاده نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان میدهد که عامل صنعت در ابعاد مختلف اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی و تغییرات محیطی سکونتگاه های روستایی سودمند و کارامد خواهد بود.

لینک کمکی