واسنجي مدل AquaCrop براي گياه ذرت دانه اي (مطالعه موردي: منطقه اسدآباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن واسنجي مدل AquaCrop براي گياه ذرت دانه اي (مطالعه موردي: منطقه اسدآباد) :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

آگاهی از میزان تولید محصولات کشاورزی یکی از ضروریترین اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی پایه ای در امر کشاورزی است. تولیدمحصول و پیش بینی عملکرد محصول تأثیر مستقیم بر اقتصاد ملی و بین المللی سال به سال و نقش مهمی در مدیریت غذایی بازی می-کند . هدف اصلی مدل های گیاهی، کاربرد آنها به عنوان ابزاری تحلیلی برای مطالعه اثر مدیریت سیستم های کشت روی عملکرد محصولاست. مدل AquaCrop جدید ترین مدل گیاهی است که توسط FAO در سال 2002 ارائه گردیده است به طوریکه به نظر کارشناسانطراح، این مدل در عین سادگی از دقت و قدرت بالایی در شبیه سازی رشد محصول برخوردار می باشد. ارزیابی کارایی این مدل همانندمدل های دیگر در هرمنطقه و برای هر محصول ضروری است. به همین منظور واسنجی مدل AquaCrop جهت شبیه سازی عملکردبیولوژیک و عملکرد دانه گیاه ذرت دانه ای در منطقه اسدآباد همدان انجام شد. با محاسبه شاخص های آماری (EF, NRMSE, RMSE, R(2 ،و d نتایج نشان داد که مدل AquaCrop با دقت بالایی عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه را شبیه سازی می کند.

لینک کمکی