واسنجي و اعتبارسنجي مدل هاي تخمين تابش طول موج کوتاه رسيده به سطح زمين براي ايستگاه سينوپتيک شهرستان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن واسنجي و اعتبارسنجي مدل هاي تخمين تابش طول موج کوتاه رسيده به سطح زمين براي ايستگاه سينوپتيک شهرستان اردبيل :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اطلاعات مربوطه به تابش خورشیدی (R(s اغلب برای مطالعات اقلیمی، هیدرولوژیکی و هواشناسی مورد استفاده قرار می گیرد.در ایستگاه هایی که دستگاه اندازه گیری تابش خورشیدی وجود ندارد، استفاده از مدل های رایج تخمین تابش، می تواند با دقتمناسبی (R(2 را برآورد نماید. در این مدل ها (R(s به عنوان متغیر وابسته و سایر مولفه های اقلیمی به عنوان متغیرهای مستقل درنظر گرفته می شوند. مدل هایی که مقدار (R(s را برمبنای ساعات آفتابی (n) برآورد می کنند از دقت بالاتری برخوردارند. در اینپژوهش، در شهر اردبیل، سه مدل رایج آنگستروم- پرسکات، هارگریوز سامانی و ریتولد برای سال های 2008 تا 2012واسنجی شده و با استفاده از داده های اندازه گیری شده در سال 2013 مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. ریتولد با وابسته فرضکردن مقادیر ثابت مدل آنگستروم به نسبت n/N باعث بهبود دقت برآورد مدل آنگستروم- پرسکات شد. نتایج آنالیز آماری مدل ها در این تحقیق نشان دهنده دقت بالای دو مدل آنگستروم و ریتولد نسبت به مدل هارگریوز سامانی در ایستگاه اردبیل بود.

لینک کمکی