واکاوي تأثيرات چالش هاي زيست محيطي بر سکونتگاه هاي روستايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن واکاوي تأثيرات چالش هاي زيست محيطي بر سکونتگاه هاي روستايي :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش کیفی حاضر، بررسی و تحلیل اثرات چالش های زیست محیطی بر ساکنین نواحی روستایی بوده که به صورت موردی در بینساکنین روستای قوری قلعه (واقع در شهرستان روانسر و استان کرمانشاه) انجام گرفت است. افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیری مبتنی برهدف و با استفاد از روش گلوله برفی انتخاب شده اند و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه عمیق و تشکیل گروه های متمرکز جمع آوری گردیدو با استفاده از روش نظریه بنیانی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد مهمترین اثرات چالش های زیست محیطی برساکنین روستای قوری قلعه به ترتیب اهمیت عبارتاند از: کاهش دام و طیور، چالش های اقتصادی، تهدید امنیت غذایی، چالش های مربوط بهاشتغال، تغییر الگوی کشت و چالش های روانشناختی.

لینک کمکی