واکاوي نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهري (مطالعه موردي: شهرتبريز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن واکاوي نقش مديريت شهري در توسعه پايدار گردشگري شهري (مطالعه موردي: شهرتبريز) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه گردشگری شهری به صورت مسئله و فعالیتی مهم سبب تغییرات فضایی گسترده ای در شهرها شده است. شهرها به واسطه برخورداری از جاذبه های متنوع تاریخی- فرهنگی و طبیعی، شرایط بهینه ای را برای جذب گردشگران فراهم می آورند. پژوهش حاضر که از لحاظ روش شناسی، از نوع توصیفی- تحلیلی است، با هدف تبیین نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری شهر تبریز نوشته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که توسعهگردشگری به دلیل اهمیت آن و تأثیرات بالقوه مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی که می تواند داشته باشد بدون برنامه ریزی و مدیریت امکانپذیر نیست. مدیریت شهری نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری به عهده دارد. این موضوع به خصوص درارتباط با توسعه پایدار بیشتر اهمیت می باید، پایداری در گردشگری شهری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی است تا استفاده از جاذبه های گردشگری، مطابق با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آیندگان باشد. نتایج حاکی از آن است که بین مدیریت یکپارچه شهری و همکاری های متقابل مدیران شهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مدیریت شهری هماهنگ تر باشد و ارتباطات بیشتر بین مدیریت شهری و مردم محلی برقرار شود، به همان اندازه امکان دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری بیشتر خواهد شد. در شهر تبریز، برنامه ریزی و مدیریت شهری نقش بارزی در توسعه شهر و به تبع آن، توسعه پایدار گردشگری شهری آن داشته است.

لینک کمکی