واکاوي و اقليم بندي مجموع ميانگين نياز گرمايش و سرمايش در استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن واکاوي و اقليم بندي مجموع ميانگين نياز گرمايش و سرمايش در استان گلستان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنگره بين المللي زمين، فضا و انرژي پاک

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

در این پژوهش، با توجه به اهمیت گرمایش جهانی و تاثیر آن بر میزان عرضه و تقاضای انرژی، در شهرستان های استانگلستان شامل گرگان، گنبد و مراوه تپه مورد واسنجی قرار گرفت. و سپس بر مبنای تغییر مولفه های دما میزان نیاز به انرژیسرمایشی و گرمایشی مورد محاسبه قرار گرفت. برای رسیدن به هدف فوق، بر مبنای فرمول آشرا (2009)، بر مبنای روابط 1و 2 مقادیر نیاز به انرژی سرمایشی و گرمایشی محاسبه گردید. در ادامه نتایج نشان داده شد ایستگاه گرگان برای دوره هایمطالعاتی 1995-2010 میلادی مجموع نیاز به انرژی سرمایشی 1516.2 درجه روز بوده که در ماه های ژوئیه و اوت بالاترین مقادیر را داشته است و کمترین نیاز انرژی سرمایشی مربوط به ماههای ژانویه و فوریه است. در ایستگاه گنبد مجموع نیاز بهانرژی سرمایشی 1456.06 درجه روز بوده که در ماه های ژوئیه و اوت بالاترین مقادیر را داشته و کمترین نیاز انرژیسرمایشی مربوط به ماه های ژانویه و فوریه است و در ایستگاه مراوه تپه مجموع نیاز به انرژی سرمایشی 1586.1 درجه روزبوده که در ماه های ژوئیه و اوت بالاترین مقادیر را داشته و کمترین نیاز انرژی سرمایشی مربوط به ماه های ژانویه ، فوریه ودسامبر است. در ادامه در ایستگاه گرگان میانگین نیاز به انرژی گرمایشی 1222.9 درجه روز بوده که در ماه های ژانویه وفوریه بالاترین مقادیر را داشته است. در ایستگاه گنبد مجموع نیاز به انرژی گرمایشی 1037.6 درجه روز بوده که در ماه هایژانویه و فوریه بالاترین مقادیر را داشته و در ایستگاه مراه تپه میانگین نیاز به انرژی گرمایشی 1136.4 درجه روز بوده که درماههای ژانویه و فوریه بالاترین مقادیر را داشته است. بنابراین آنچه خروجی ها نشان می دهند، گویای روند رو به رشد نیاز بهانرژی سرمایشی بالاخص در ماه های گرم سال و کاهش نیاز به انرژی گرمایشی در دوره سرد سال می باشد.

لینک کمکی