وقايع و شاخص هاي حدي اقليمي شهر قزوين با تأکيد بر خشکسالي ناشي از تغيير اقليم با استفاده از نرم افزارRClimDex

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

توجه : این فایل به صورت فایل ورد (Word) ارائه میگردد و قابل تغییر می باشد


بخشی از متن وقايع و شاخص هاي حدي اقليمي شهر قزوين با تأکيد بر خشکسالي ناشي از تغيير اقليم با استفاده از نرم افزارRClimDex :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مطالعه تغییرپذیری وقایع و شاخص های حدی اقلیمی به دلیل اثرات اجتماعی اقتصادی آن از اهمیت بسیاریبرخوردار است. از این رو، تغییرپذیری این شاخص ها در دهه های اخیر در مناطق خشک و نیمه خشک ایران موردبررسی قرار گرفته است.از آنجا که تغییر در شاخص های حدی اقلیمی منجر به وقایع حدی خواهد شد، مطالعهاین شاخص ها بسیار ضروری می نماید. در مطالعه ی حاضر دوره آماری 36 ساله (2011-1976) بر اساس عناصربارش، حداکثر و حداقل دما با استفاده از نرم افزار RClimDex انجام و از بین 27 شاخص اقلیمی، 11 شاخص برای مطالعه شهر قزوین انتخاب شد. نتایج بدست آمده حاکی از افزایش روند طول دوره گرم و روزهای خشکمتوالی و همچنین افزایش درصد روزها و شب های گرم می باشد. از سوی دیگر نمودارهای بدست آمده، کاهشدوره سرد و روزهای مرطوب متوالی و نیز کاهش روند درصد روزها و شب های سرد، روزهای یخبندان و حداکثربارش روزانه را نشان میدهد. بدین ترتیب با شرایط کنونی، احتمال شرایط گرمتر و خشکتر در طی سالهای آتیدر قزوین دور از انتظار نخواهد بود. این تغییر در شرایط اقلیمی منجر به مخاطرات طبیعی به ویژه خشکسالی دراین شهر خواهد شد.

لینک کمکی